ویزای توریستی قزاقستان

 


[tabs]
[tab_item title="توریستی 1ماه عادی"]

مدت زمان تحویل : 15 روز کارى

قیمت  : 155 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس

تکمیل فرم مربوطه

تسویه کامل

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود


[/tab_item]
[tab_item title="توریستی 1ماه فوری"]

مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

قیمت  : 175 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس

تکمیل فرم مربوطه

تسویه کامل

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود


[/tab_item]
[tab_item title="توریستی 2 ماه 2 بار ورود عادی"]

توریستی 2 ماه 2 بار ورود عادی

مدت زمان تحویل : 15 روز کارى

قیمت  : 230 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس

تکمیل فرم مربوطه

تسویه کامل

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

در ویزای دو ماه و سه ماه در هر بار ورود 30 روز اجازه اقامت دارد

توریستی 2 ماه 2 بار ورود فوری

مدت زمان تحویل : 15 روز کارى

قیمت  : 275 دلار

[/tab_item]
[tab_item title="توریستی 3 ماه 3 بار ورود"]

مدت زمان تحویل : 15 روز کارى

قیمت  : 320 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس

تکمیل فرم مربوطه

تسویه کامل

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

در ویزای دو ماه و سه ماه در هر بار ورود 30 روز اجازه اقامت دارد


[/tab_item]
[/tabs]

ویزای تجارى قزاقستان

 


[tabs]
[tab_item title="ویزای تجاری 3 ماه 3 بار ورود"]

مدت زمان تحویل : 15 روز کارى

قیمت  : 335 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس

تکمیل فرم مربوطه

تسویه کامل

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود


[/tab_item]
[tab_item title="ویزای تجاری 6 ماه مولتی"]

مدت زمان تحویل : 15 روز کارى

قیمت  : 335 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس

تکمیل فرم مربوطه

تسویه کامل

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

در ویزای تجاری 6 ماه مولتی جمع مدت اقامت 60 روز می باشد

اقامت می تواند به صورت 60 روز مستمر و یا ورود و خروج مکرر باشد


[/tab_item]

[tab_item title="ویزای تجاری 1 ماه عادی"]

مدت زمان تحویل : 15 روز کارى

قیمت  : 230دلار


[/tab_item]


[/tabs]

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021

 

View My Stats