ویزای چین

ویزای توریستی چین انفرادى عادی :

 مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

 هزینه : تماس با آژانس

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

تمکن بانکی بالای 40 میلیون تومان

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

کپی شناسنامه و کارت ملی

ویزای توریستی چین انفرادى فورى :

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )

مدت زمان تحویل : 3 روز کارى

  هزینه : تماس با آژانس

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد


ویزای توریستی چین گروهی :

مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

هزینه :تماس با آژانس

مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )

ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد

ویزای توریستی چین گروهی فورى :

مدت زمان تحویل : 7 روز کارى

 هزینه :تماس با آژانس

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )

ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد


 انواع ویزای تجاری چین

 جهت اخذ ویزای تجاری و مولتی حتما با کانتر مربوطه هماهنگ شود

ویزای تجارى چین انفرادى عادی :

مدت زمان تحویل : 12 روز کارى

  هزینه :تماس با آژانس

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد


ویزای تجارى چین انفرادى فوری :

مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

  هزینه :تماس با آژانس

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )


ویزای تجارى چین 3 ماه عادی دبل :

 مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

  هزینه :تماس با آژانس

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

جهت ویزای 3 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )


ویزای چین تجارى 3 ماه فوری دبل :

 مدت زمان تحویل : 5 روز کارى

  هزینه :تماس با آژانس

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد


 ویزای تجاری 6 ماه  چین - ویزای تجاری  یک سال چینتجارى 6ماه عادی مولتى

  مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

  هزینه :تماس با آژانس

مدارک لازم :

 اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

 مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

 جهت ویزای 6 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )تجارى 6ماه فوری مولتى

  مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

  هزینه :تماس با آژانس

 مدارک لازم :

 اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

 مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

 جهت ویزای 6 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )تجارى 1 ساله عادی

  مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

  هزینه :تماس با آژانس

 مدارک لازم :

 اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

 مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

 جهت ویزای 6 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )تجارى 1 ساله فوری

 مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

  هزینه :تماس با آژانس

 مدارک لازم :

 اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

 مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

 جهت ویزای 6 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )


تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021View My Stats