مدت تور :7 روز هنگ کنگ 

  دوره اول : رفت 26 اسفند- برگشت : 4 فروردین

  دوره دوم : رفت 2 فروردین - برگشت : 9 فروردین

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 10:21

مدت تور :4 شب بارسلونا- 3 شب پاریس
  تاریخ رفت : 22 تیر1398
  تاریخ برگشت : 29 تیر 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 10:02

مدت تور :4 شب  تورنتو+2 شب نیاگارا+6 شب مکزیک
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 11 فروردین 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 10:01

مدت:3 شب ژنو+2شب برن+3شب زوریخ                
  تاریخ رفت : 1 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 9 فروردین 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 10:01

مدت:2شب بروکسل-3شب لوزان-2شب پاریس             
  تاریخ رفت : 3 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 10 فروردین 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 10:01

مدت:2شب بارسلون+3شب لوگانو +1شب میلان             
  تاریخ رفت : 8 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 14 فروردین 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 10:00

مدت تور:2شب بوداپست + 3شب پراگ +2 شب وین
  تاریخ رفت : 29 تیر1398
  تاریخ برگشت : 5 مرداد 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 10:00

مدت:3شب پاریس+4 شب لوزان +1شب میلان
  تاریخ رفت : 3 فروردین 1398
  تاریخ برگشت : 11 فروردین 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:59

مدت:3 شب بوداپست - 1شب وین-با گشتهای ویژه    
  تاریخ رفت : 22 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 26 تیر 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:59

مدت:3 شب بوداپست - 1شب وین-اکونومی
  تاریخ رفت : 22 تیر 1398
   زمان حرکت : هر هفته شنبه ها

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:59

مدت تور:2شب بوداپست + 3شب پراگ +2 شب وین
  تاریخ رفت : 29 تیر1398
  تاریخ برگشت : 5 مرداد 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:58

مدت تور :4 شب تورنتو - گشت شهر نیاگارا - 1 شب اتاوا - 4 شب مونترال- گشت شهر کبک
  تاریخ رفت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت :به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:58

مدت تور :4 شب  تورنتو - 2 شب نیاگارا  - 5 شب ونکوور
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 10 فروردین 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:58

مدت تور :4 شب بارسلونا
  تاریخ رفت : 13 مرداد 1398
  تاریخ برگشت : 17 مرداد 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:57

مدت تور:4 شب وین
  تاریخ رفت : 11 خرداد 1398
  تاریخ برگشت : 15 خرداد1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:57

مدت تور:4 شب وین
  تاریخ رفت : 11 خرداد 1398
  تاریخ برگشت : 15 خرداد1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:57

مدت تور :4 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور
  تاریخ های رفت :به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:56

مدت تور: 4 شب پاریس              
  تاریخ رفت : 24 تیر 1398
  تاریخ برگشت : 28 تیر 1398

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:56

مدت تور :3 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور- 3 شب بنف
  تاریخ های رفت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:55

مدت:4 شب هنگ کنگ – 3 شب ماکائو

تاریخ پرواز رفت : 26 اسفند (16مارچ) تاریخ پرواز رفت : 5 فروردین (24 مارچ)

آخرین ویرایش در جمعه, 07 شهریور 1399 09:54
View My Stats