دانشگاههای جامع و تکنولوژیک تایوان

پذیرش در دانشگاههای جامع و تکنولوژیک:

 National Taiwan University

National Chiao Tung University

National Tsing Hua University

National Taiwan Normal University

National Central University

National Sun Yat-Sen University

و دیگر دانشگاههای تایوان مانند:

Tamkang University

National Central University

Shih Hsin University

National Sun Yat-Sen University

National Kaohsiung Normal University

Fu Jen Catholic University

Ming Chuan University

National Taiwan University of Science and Technology

National Taiwan Ocean University

National Chung Cheng University

Chinese Culture University

Tunghai University

China Medical University

National Formosa University

 

View My Stats