ویزای چین

  انواع ویزای توریستی چین

 

توریستی گروهی عادی

مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

هزینه : 110 دلار

مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )

ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد

توریستی گروهی فورى

مدت زمان تحویل : 7 روز کارى

 هزینه : 150 دلار

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )

ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد

توریستی انفرادى عادی

 مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

 هزینه : 140 دلار

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

[/tab_item]
[tab_item title="توریستی انفرادى فورى"]

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )

مدت زمان تحویل : 5 روز کارى

  هزینه : 175 دلار

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

[/tab_item]
[/tabs]

انواع ویزای تجاری چین

 

تجارى انفرادى عادی

مدت زمان تحویل : 12 روز کارى

  هزینه : 320 دلار

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

[tab=تجارى انفرادى فوری[

مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

  هزینه : 350 دلار

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )


[/tab_item]
[tab_item title="تجارى 3 ماه عادی دبل"]

 مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

  هزینه : 520 دلار

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

جهت ویزای 3 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )


[/tab_item]
[tab_item title="تجارى 3 ماه فوری دبل"]

 مدت زمان تحویل : 5 روز کارى

  هزینه : 550 دلار

 مدارک لازم :

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

[/tab_item]
[/tabs]

 ویزای تجاری 6 ماه  چین - ویزای تجاری  یک سال چین


[tabs]
[tab_item title="تجارى 6ماه عادی مولتى"]

  مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

  هزینه : 800 دلار

مدارک لازم :

 اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

 مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

 جهت ویزای 6 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )


[/tab_item]
[tab_item title="تجارى 6ماه فوری مولتى"]

  مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

  هزینه : 840 دلار

 مدارک لازم :

 اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

 مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

 جهت ویزای 6 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )


[/tab_item]
[tab_item title="تجارى 1 ساله عادی"]

  مدت زمان تحویل : 10 روز کارى

  هزینه : 1220 دلار

 مدارک لازم :

 اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

 مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

 جهت ویزای 6 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )


[/tab_item]
[tab_item title="تجارى 1 ساله فوری"]

 مدت زمان تحویل : 8 روز کارى

  هزینه : 1250 دلار

 مدارک لازم :

 اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی)

 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه پشت سفید بدون عینک

 مشخصات کامل فردی که در فرم ثبت نام می باشد

 جهت ویزای 6 ماه دبل باید  2 ویزای قبلی باید در پاسپورت باشد

تمکن مالی

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم )

[/tab_item]
[/tabs]

تلفن مشاوره با آندیا سیر :  22053073 - 021