معبد ماتزو الهه چینی دریا در تایوان

معبد ماتزو الهه چینی دریا در تایوان (matsu)

معماری دیدنی معبد ماتزو الهه چینی دریا كه در تایوان برای آن احترام زیادی قائل هستند.

 

معبد ماتزو الهه چینی دریا

خواندن 3123 دفعه

تور آموزشی سوئیس