تور نمایشگاه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی هنگ کنگ

تاریخ نمایشگاه : 13-16آوریل2018   ***      تاریخ حرکت : 11-18 آوریل 2018

تاریخ نمایشگاه : 9-6 آوریل 2018    ***    تاریخ حرکت : 11- 4 آوریل 2018

تاریخ نمایشگاه :20 تا 23 آوریل   ***     تاریخ حرکت : 29 فروردین و برگشت :6 اردیبهشت

تاریخ نمایشگاه : 27 فوریه به 5 مارچ   ***   تاریخ پرواز : 25 فوریه به 5 مارچ

تاریخ نمایشگاه : 15تا 18 2018     ***    تاریخ حرکت : 14تا 20 ژانویه 2018