هدف از درخواست اطلاعات در این فرم راهنمایی شما از بهترین و مطمئن ترین راه برای استقرار در اروپا میباشد. از آنجا که فرد دارای اقامت اروپا دارای آزادی در جابجایی و مسافرت در اروپا می باشد، لذا این موسسه با توجه به شرایط و سوابق کاری و تحصیلی شما، مناسب ترین روش را به شما پیش نهاد میدهد. پس از انجام پروسه و شروع زندگی در اروپا، در صورتی که علاقه یا ارجحیت برای زندگی در کشور اروپایی خاصی داشته باشید، ما شما را برای جابجایی و تغییر محل زندگی داخل اروپا یاری خواهیم نمود. اما مسئله ابتدایی و اصلی اخذ سریع و  قانونی اقامت یکی از کشور اروپایی است.
شایان ذکر است اطلاعات مربوط به میزان اموال و دارایی و حقوق و سوابق کاری این فرم تنها برای انجام پروسه اخذ اقامت  استفاده خواهد گردید و تنها در اختیار این موسسه خواهد بود. لذا لازم است اطلاعات با صداقت تکمیل شود.

میزان پشتوانه مالی:
میزان پشتوانه مالی میزان پولی است که فرد میتواند پس از اخذ اقامت اروپا برای استقرار خود و خانواده برای خرید مسکن، خودرو و سایر هزینه های جاری به اروپا منتقل کند. هیچگونه مالیاتی نه در ایران و نه در کشور های اروپایی به این پشتوانه مالی تعلق نخواهد گرفت و این اطلاعات فقط به منظور انجام پروسه اقامت و جهت متقاعد کردن مقامات اداره اقامت کشور اروپایی مد نظر استفاده خواهد شد. طبق قوانین مهاجرتی برای اخذ اقامت فرد متقاضی مقامات اداره مهاجرت کشور اروپایی را متقاعد کند که توان مالی مناسب برای زندگی روزمره خود و افراد تحت تکفل تا زمان استخدام در شغلی مناسب شان خود، و یا توان مالی و آشنایی حرفه ای لازم برای  برپا نمودن کارگاه یا شرکت جدید در اروپا را دارا می باشد.
مدارکی که پشتوانه مالی فرد را ثابت میکند شامل نامه رسمی بیانگر سود حساب بانکی ماهانه متقاضی، تاییدیه رسمی مبلغ سپرده بانکی متقاضی،   فیش حقوق ثابت یا دیگر درآمد ثابت فرد متقاضی، سند ملکی قابل فروش و تبدیل به ارز متقاضی ( خارج از رهن و توقیف) و چرخش حساب سه ماهه اخیر فرد متقاضی میباشد. ( در صورتیکه فرد قصد ارائه تاییدیه بانک از مبلغ روز موجود در حساب بانکی خود را داشته باشد، این تاییدیه به تنهایی مورد قبول نخواهد بود و حتما باید با یکی از مدارک بیانگر پشتوانه مالی فوق الذکر همراه باشد.)
میزان پشتوانه مالی در نحوه بررسی درخواست متقاضی توسط موسسه و یا میزان حق الزحمه هیچ تغییری نخواهد داد اما در روند بررسی درخواست فرد توسط مقامات سازمانهای ذی ربط در کشورهای اروپایی بسیار موثر است.

مدارکی که برای بررسی اولیه لازم است الحاق این درخواست شود:

1-    کپی گذرنامه فرد متقاضی و افراد تحت تکفل  
2-    مدارک ثبت شرکت و نوع فعالیت شرکت (به فارسی) و یا مدارک استخدامی ( به فارسی)  
3-    مدارک ( به فارسی ) بیانگر میزان پشتوانه مالی
4-    مدارک تحصیلی فرد متقاضی به فارسی ( در صورت نیاز)
5-    کپی ویزاهای شینگن قبلی

نکات مهم:

نکات مهم:
1-    مشخص شدن نادرست و جعلی بودن اطلاعات بر اعتبار موسسه نزد نهاد های اروپایی تاثیر خواهد گذاشت و لذا به کنسل شدن درخواست متقاضی، در هر مرحله انجام که باشد، بدون بازپرداخت هیچ مبلغی خواهد انجامید.
2-    مشاوران اقامت این موسسه بنابه شرایط مختلف مالی، انگیزه اخذ اقامت و سابقه کاری شما جهت تسهیل در انجام پروسه اخذ اقامت ممکن است مقصد مهاجرت خاصی را به شما پیشنهاد دهند که نیازمند ترجمه مدارک شما به زبان آن کشور ( انگلیسی و یا غیر انگلیسی) باشد. لذا توصیه میشود جهت اجتناب از تحمیل هزینه مضاعف از اقدام به ترجمه مدارک خود قبل از مشاوره اولیه خود داری نمایید.
3-    تکمیل و ارسال این فرم و یا انجام مشاوره به این معنا نخواهد بود که موسسه باید پروسه اخذ اقامت متقاضی را شروع کند.
4-    پروسه اخذ اقامت متقاضی تنها در صورت  بستن قرارداد رسمی بین متقاضی و موسسه و واریز پیش پرداخت شروع خواهد شد.
5-    در صورتی که پس از حداکثر دو ماه از آخرین جلسه مشاوره، قرار دادی بین متقاضی و موسسه بسته نشود، موسسه تمام مدارک را به هزینه متقاضی به وی عودت خواهد کرد و در غیر اینصورت مدارک وی را از بین خواهد برد.